Algemene Voorwaarden van Atelier André Kok

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – kunstuitleen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en

een overeenkomst op afstand aangaat met Atelier André Kok

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten

en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van

de overeenkomst op afstand;

 1. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Atelier André Kok ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Atelier André Kok

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken

voor communicatie op afstand;

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

van een overeenkomst, zonder dat consument en Atelier André Kok gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Atelier André Kok

Brusselseweg 114, Maastricht, The Netherlands

Telefoonnummer: +31641499461

E-mailadres: atelierandrekok@gmail.com

KVK nummer14113994

Btw nr NL001825170B08

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Atelier André Kok en op elke tot

stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Atelier André Kok en de consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,

zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij Atelier André Kok zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige

lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op

zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene

voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden

voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld

vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk

benaderd.

 1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld

‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt

dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod is vrijblijvend. Atelier André Kok is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Atelier André Kok gebruik maakt van afbeeldingen

zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Atelier André Kok niet.

 1. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

producten. Atelier André Kok kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen

met de echte kleuren van de producten.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van verzending;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Atelier André Kok de prijs garandeert;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de

techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het

reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze

voor de consument te raadplegen is;

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten;

o de gedragscodes waaraan Atelier André Kok zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment

van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Atelier André Kok

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang

de ontvangst van deze aanvaarding niet door Atelier André Kok is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Atelier André Kok passende technische

en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en

zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal

Atelier André Kok daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. Atelier André Kok kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Atelier André Kok op grond

van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

 1. Atelier André Kok zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of

op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Atelier André Kok waar de consument met klachten

terecht kan;

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

 1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 2. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Atelier André Kok deze

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

eerste levering.

 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende

beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag

na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument

aangewezen en aan Atelier André Kok bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te

kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht

gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze

mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Atelier André Kok retourneren, conform de door

Atelier André Kok verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit

binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Atelier André Kok. Het

kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument

kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het

product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde

zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 1. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt

gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Atelier André Kok heeft

teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het

aangaan van de overeenkomst.

 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door

Atelier André Kok bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke

instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Atelier André Kok dit bedrag zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het

product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete

terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Atelier André Kok kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals

omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Atelier André Kok

dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 2. die door Atelier André Kok tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

 1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. die snel kunnen bederven of verouderen;
 4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop

Atelier André Kok geen invloed heeft;

 1. voor losse kranten en tijdschriften;
 2. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

 1. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 3. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken;

 1. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van

veranderingen in btw-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan Atelier André Kok producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Atelier André Kok geen invloed op

heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de

dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en

zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Atelier André Kok niet

verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Atelier André Kok er

tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. Een door Atelier André Kok, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke

rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Atelier André Kok

kan doen gelden.

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan

Atelier André Kok schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in

de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 1. De garantietermijn van Atelier André Kok komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Atelier André Kok is

echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke

individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het

gebruik of de toepassing van de producten.

 1. De garantie geldt niet indien:

o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden

heeft laten repareren en/of bewerken;

o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Atelier André Kok en/of op de

verpakking behandeld zijn;

o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft

gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Atelier André Kok zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en

bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf

geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij

consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De

consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen

rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op

schadevergoeding.

 1. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,

terugbetalen.

 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Atelier André Kok zich inspannen

om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende

artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele

retourzending zijn voor rekening van Atelier André Kok.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Atelier André Kok tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Atelier André Kok

bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot

het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen

tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een

bepaalde periode;

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Atelier André Kok voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden

verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en

die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften

stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de

consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met

een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als

de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand

en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het

geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

tijdschriften.

 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar

de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen,

tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen

duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als

bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt

deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan Atelier André Kok te melden.

 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft Artichoue behoudens wettelijke beperkingen,

het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te

brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Atelier André Kok beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de

klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij Atelier André Kok, nadat de consument de gebreken heeft

geconstateerd.

 1. Bij Atelier André Kok ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de

datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door Atelier André Kok binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar

is voor de geschillenregeling.

 1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Atelier André Kok. Tevens is het

mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL).

 1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij Atelier André Kok schriftelijk

anders aangeeft.

 1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Atelier André Kok, zal Atelier André Kok naar haar keuze of

de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Atelier André Kok en de consument waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument

woonachtig is in het buitenland.

 1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Kunstuitleen

 1. 1. Eigendom

Alle uit te lenen kunstwerken zijn eigendom van Atelier André Kok. In onderstaande voorwaarden

wordt aangegeven onder welke condities kunstvoorwerpen kunnen worden geleend.

16.2 Aangaan leenovereenkomst

 1. Men kan zich op iedere willekeurige datum aanmelden voor een leenovereenkomst.

Legitimatie is hierbij verplicht.

 1. Atelier André Kok rekent geen geld voor een abonnement, alleen per kunstwerk.
 2. Door het voldoen aan de hieronder geformuleerde voorwaarden wordt een

leenovereenkomst aangegaan: * Het aanleveren van gegevens en het ondertekenen van

een ingevuld inschrijfformulier waarbij een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)

dient te worden overlegd. * Bedrijven en instellingen dienen een bewijs van inschrijving bij de

Kamer van Koophandel te overhandigen. * Door ondertekening van het inschrijfformulier

verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden. De registratie van

persoonsgegevens door Atelier André Kok voldoet aan de wet persoonsregistratie.

 1. Indien een leenovereenkomst wordt gesloten door personen beneden de 18 jaar, dient

een ouder, voogd of verzorger mede te ondertekenen.

 1. Bij opzegging van het abonnement is de abonnee verplicht de werken uiterlijk bij afloop

van de abonnementsperiode te retourneren bij Atelier André Kok.

 1. 3 Betaling van uitleengelden
 2. Uitleengelden zijn voor particuliere abonnees per maand, voor bedrijven per kwartaal

verschuldigd.

 1. Voor particulieren is betaling alleen mogelijk via machtiging tot automatische afschrijving

per bank of giro.

 1. Bij het niet kunnen afschrijven van de uitleenkosten, wordt één week na de laatste

afschrijving nog een herhaling van de incasso gedaan. Hierna volgt een brief met een

factuur, waar 1,- euro administratiekosten voor wordt berekend.

 1. Bedrijven en instellingen ontvangen een factuur met de uitleenkosten per kwartaal, die bij

vooruitbetaling moet worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

 1. Bij niet tijdige terug bezorging van een kunstwerk wordt een bedrag van 1 euro per werk

extra boven op de verschuldigde leenvergoeding in rekening gebracht voor elke week of

gedeelte van een week waarin de leentermijn is overschreden.

16.4 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de abonnee

 1. De abonnee dient de abonnementsgelden tijdig te voldoen en draagt zorg voor tijdige

inlevering van de geleende kunstwerken.

 1. De abonnee dient zorgvuldig voor de werken te zorgen tijdens de abonnementsperiode.

De werken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats

worden gesteld en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht.

 1. De abonnee is verplicht bij adreswijziging, beschadiging, vermissing of verloren gaan van

werken, Atelier André Kok hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

 1. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor het

adres waar de geleende kunstwerken worden ondergebracht.

 1. Beschadigingen aan het kunstwerk tijdens de leen periode komen steeds voor rekening

van de abonnee, tenzij Atelier André Kok nalatig is gebleken.

 1. Het transport is voor rekening en risico van de abonnee. Indien vervoerd door Atelier André Kok

is het risico voor Atelier André Kok. De kunstwerken dienen door de abonnee steeds te worden

vervoerd in door de Kunstuitleen verstrekt verpakkingsmateriaal.

 1. De abonnee is niet gerechtigd geleende werken op een ander adres dan het eigen

woonadres/kantooradres onder te brengen en evenmin om de geleende kunstwerken aan

anderen ter beschikking te stellen.

 1. Atelier André Kok zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan

eigendommen van de huurder die ontstaan ten gevolge van het in gebruik hebben van

kunstwerken.

 1. Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan een kunstwerk mogen niet worden

verricht.

16.5 Tarieven en termijnen

 1. De tarieven en de mogelijkheden voor het opbouwen van een spaartegoed zijn

verkrijgbaar bij Atelier André Kok en kunnen jaarlijks worden aangepast.

 1. De uitleentermijn voor particuliere abonnees bedraagt 6 maanden en voor bedrijven

bedraagt 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend met een half jaar verlengd.

 1. Indien het abonnementsgeld niet tijdig wordt voldaan, is de waarde van het geleende

kunstwerk en het achterstallige leengeld, alsmede de door ons gemaakte kosten voor

incasso en vergoeding direct opeisbaar. Eventuele deelbetalingen van de abonnee worden

eerst verrekend met de uitstaande vordering van gemaakte kosten en extra vergoeding.

Atelier André Kok behoudt zich het recht voor vorderingen waarvan de betalingstermijn met meer

dan 30 dagen is overschreden ter incasso in handen te geven van een deurwaarder.

Uitsluitend de directeur van Atelier André Kok is gemachtigd een afbetalings-regeling te treffen.

Lener kan zich uitsluitend beroepen op het bestaan van een zodanige regeling indien deze

door de directeur van Atelier André Kok is ondertekend.

 1. Atelier André Kok behoudt zich het recht voor geen nieuwe leen overeenkomst te sluiten met

abonnees met openstaande vorderingen.

 1. De abonnee kan, zonder enige verplichting, één of meerdere kunstwerken doen

reserveren voor uitleen.

16.6 Koop van een kunstwerk

 1. De abonnee die een kunstwerk leent, heeft tijdens de leen periode voor dat kunstwerk

het eerste recht van koop.26. De abonnee die een kunstwerk leent, kan op elk moment

overgaan tot aankoop, ook als dit eerder voor het einde van de overeenkomst is.

 1. Opgebouwde spaartegoeden kunnen uitsluitend worden besteed voor aankoop van

kunstwerken waarvan Atelier André Kok eigenaar is en blijven vijf jaar geldig.

 1. Restitutie van spaartegoed vindt niet plaats. Abonnees kunnen een zoekopdracht geven

om een passend kunstwerk in de collectie te zoeken. Uitbetaling in de vorm van een

kunstbon is bij kleine bedragen mogelijk. * Atelier André Kok heeft het recht de voorwaarden voor

de Kunstuitleen te wijzigen. Deze wijzigingen zullen steeds tijdig en schriftelijk aan de

abonnees kenbaar worden gemaakt.

16.7 Tussentijdse beëindiging

 1. Atelier André Kok heeft het recht deze uitleenovereenkomst tussentijds en zonder inachtneming

van een opzegtermijn, te ontbinden en zijn kunstwerken terug te eisen in alle gevallen

waarin:

 1. a) de huurder enige verplichting op grond van de wet of van deze overeenkomst niet

nakomt, na hiervoor in gebreke zijn gesteld,

 1. b) de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, of door huurder surséance van

betaling is aangevraagd

 1. c) beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van huurder of op gehuurde

kunstwerken van Atelier André Kok wordt gelegd,

 1. d) de huurder komt te overlijden of in geval van rechtspersoon wordt ontbonden
 2. e) één of meer kunstwerken door verwijtbaar handelen van de huurder ernstig wordt

beschadigd.

Bij een ontbinding op één of meer van de bovengenoemde gronden heeft de huurder geen

recht op restitutie van uitleenvergoeding, onverminderd het recht van Atelier André Kok op volledige

schadevergoeding

ARTIKEL 17 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet

ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Algemene Voorwaarden Atelier André Kok